.תנ"ך בעברית. בְּרִית חֲדָשָׁה

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

 

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

הַבָּא חזור

מַתָּי. הפרק 4

אז נשא הרוח את ישוע המדברה למען ינסהו השטן׃
2 ויהי אחרי צומו ארבעים יום וארבעים לילה וירעב׃
3 ויגש אליו המנסה ויאמר אם בן האלהים אתה אמר לאבנים האלה ותהיין ללחם׃
4 ויען ויאמר הן כתוב לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי יי׃
5 וישאהו השטן אל עיר הקדש ויעמידהו על פנת בית המקדש׃
6 ויאמר אליו אם בן האלהים אתה התנפל למטה כי כתוב כי מלאכיו יצוה לך ועל כפים ישאונך פן תגף באבן רגלך׃
7 ויאמר אליו ישוע ועוד כתוב לא תנסה את יהוה אלהיך׃
8 ויוסף השטן וישאהו אל הר גבה מאד ויראהו את כל ממלכות תבל וכבודן׃
9 ויאמר אליו את כל זאת לך אתננה אם תקד ותשתחוה לי׃
10 ויאמר אליו ישוע סור ממני השטן כי כתוב ליהוה אלהיך תשתחוה ואותו לבדו תעבד׃
11 וירף ממנו השטן והנה נגשו אליו מלאכים וישרתוהו׃
12 ויהי כשמעו כי הסגירו את יוחנן וילך לו ארץ הגליל׃
13 ויעזב את נצרת ויבא וישב בכפר נחום אשר על שפת הים בגבול זבלון ונפתלי׃
14 למלאת הנאמר על פי ישעיהו הנביא לאמר׃
15 ארצה זבלון וארצה נפתלי דרך הים עבר הירדן גליל הגוים׃
16 העם ההלכים בחשך ראו אור גדול וישבי בארץ צלמות אור נגה עליהם׃
17 מן העת ההיא החל ישוע לקרא קרוא ואמור שובו כי הגיעה מלכות השמים׃
18 ויהי בהתהלכו על יד ים הגליל וירא שני אנשים אחים את שמעון הנקרא פטרוס ואת אנדרי אחיו והמה משליכים מצודה בים כי דיגים היו׃
19 ויאמר אליהם לכו אחרי ואשימכם לדיגי אנשים׃
20 ויעזבו מהרה את המכמרות וילכו אחריו׃
21 ויהי כעברו משם וירא שני אנשים אחים אחרים את יעקב בן זבדי ואת יוחנן אחיו באניה עם זבדי אביהם מתקנים את מכמרותם ויקרא אליהם׃
22 ויעזבו מיד את האניה ואת אביהם וילכו אחריו׃
23 ויסב ישוע בכל הגליל וילמד בבתי כנסיותיהם ויבשר בשורת המלכות וירפא כל מחלה וכל מדוה בעם׃
24 ויצא שמעו בכל ארץ סוריא ויביאו אליו את כל החולים המענים בכל חלים ומכאובים ואחוזי שדים ומכי ירח ונכי אברים וירפאם׃
25 וילכו אחריו המנים המנים מן הגליל ומן עשר הערים ומירושלים ויהודה ומעבר לירדן׃


הַבָּא חזור