.תנ"ך בעברית. בְּרִית חֲדָשָׁה

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

 

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

הַבָּא חזור

מַתָּי. הפרק 14

בעת ההיא שמע הורדוס שר רבע המדינה את שמע ישוע׃
2 ויאמר אל נעריו זה הוא יוחנן המטביל והוא קם מן המתים על כן הגבורות פעלות בו׃
3 כי הורדוס תפש את יוחנן ויאסרהו וישימהו בבית הסהר בגלל הורודיה אשת פילפוס אחיו׃
4 כי יוחנן אמר אליו לא נכון היתה לך לאשה׃
5 ויבקש המיתו אך ירא את ההמון כי לנביא חשבו אתו׃
6 ויהי ביום הלדת הורדוס ותרקד בת הורודיה בתוכם ותיטב בעיני הורדוס׃
7 וישבע לה ויאמר מה תשאל נפשך ואתן לך׃
8 ואמה שמה את הדברים בפיה ותשאל לאמר תנה לי פה בקערה את ראש יוחנן המטביל׃
9 ויעצב המלך אך בעבור השבועה והמסבים עמו צוה לתת לה׃
10 וישלח וישא את ראש יוחנן מעליו בבית הסהר׃
11 ויביאו את ראשו בקערה ויתנו לנערה ותביאהו אל אמה׃
12 ויגשו תלמידיו וישאו את גויתו ויקברוה וילכו ויגידו לישוע׃
13 ויהי כשמעו את זאת ויסר משם באניה אל מקום חרבה לבדד וישמעו המון העם וילכו אחריו ברגליהם מן הערים׃
14 ויצא ישוע וירא המון עם רב ויהמו מעיו עליהם וירפא את החלשים אשר בהם׃
15 ויהי לפנות ערב ויגשו אליו תלמידיו ויאמרו המקום חרב וגם נטה היום שלחה את המון העם וילכו אל הכפרים לקנות להם אכל׃
16 ויאמר אליהם אינם צריכים ללכת תנו אתם להם לאכל׃
17 ויאמרו אליו אין לנו פה כי אם חמשת ככרות לחם ושני דגים׃
18 ויאמר הביאום אלי הלם׃
19 ויצו את העם לשבת על הדשא ויקח את חמשת ככרות הלחם ואת שני הדגים וישא עיניו השמימה ויברך ויפרס ויתן את הלחם לתלמידים והתלמידים נתנו לעם׃
20 ויאכלו כלם וישבעו וישאו מן הפתותים הנותרים שנים עשר סלים מלאים׃
21 והאכלים היו כחמשת אלפי איש מלבד הנשים והטף׃
22 ויאץ ישוע בתלמידיו לרדת באניה לעבר לפניה אל עבר הים עד אשר ישלח את העם׃
23 ואחרי שלחו את העם עלה ההרה בדד להתפלל ויהי ערב והוא לבדו שמה׃
24 והאניה הלכה בתוך הים ותטרף מן הגלים כי הרוח לנגדה׃
25 ויהי באשמרת הרביעית ויבא אליהם ישוע מתהלך על פני הים׃
26 והתלמידים בראתם אותו מתהלך על פני הים נבהלו לאמר מראה רוח הוא ויצעקו מפחד׃
27 וידבר ישוע פתאם אליהם חזקו כי אני הוא אל תיראו׃
28 ויען פטרוס ויאמר אליו אם אתה הוא אדני צוה נא כי אבא אליך על המים׃
29 ויאמר בוא וירד פטרוס מן האניה ויתהלך על המים לבוא אל ישוע׃
30 ויהי כראתו את הרוח כי חזקה היא ויירא ויחל לטבע ויצעק לאמר אדני הושיעני׃
31 וימהר ישוע לשלח את ידו ויחזק בו ויאמר אליו קטן האמונה למה לחק לבך׃
32 הם עלו אל האניה והרוח שככה׃
33 ואנשי האניה נגשו וישתחוו לו לאמר באמת בן אלהים אתה׃
34 ויעברו את הים ויבאו ארצה גניסר׃
35 ויכירו אתו אנשי המקום ההוא וישלחו אל כל סביבותיהם ויביאו אליו את כל החולים׃
36 ויבקשו ממנו כי יגעו רק בציצת בגדו וכל הנגעים נושעו׃


הַבָּא חזור