.תנ"ך בעברית. בְּרִית חֲדָשָׁה

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

 

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

הַבָּא חזור

מַתָּי. הפרק 27

ויהי לפנות הבקר ויתיעצו כל ראשי הכהנים וזקני העם על ישוע להמיתו׃
2 ויאסרו אתו ויוליכהו משם וימסרהו אל פונטיוס פילטוס ההגמון׃
3 וירא יהודה המסר אותו כי הרשיעהו וינחם וישב את שלשים הכסף אל הכהנים הגדולים והזקנים לאמר׃
4 חטאתי כי דם נקי הסגרתי והם אמרו מה לנו ולזאת אתה תראה׃
5 וישלך את הכסף אל ההיכל ויפן וילך ויחנק׃
6 ויקחו ראשי הכהנים את הכסף ויאמרו לא נכון לנו לתתו אל ארון הקרבן כי מחיר דמים הוא׃
7 ויתיעצו ויקנו בו את שדה היוצר לקבורת הגרים׃
8 על כן שם השדה ההוא שדה הדם עד היום הזה׃
9 אז נתמלא מה שנאמר ביד ירמיה הנביא ויקחו שלשים הכסף אדר היקר אשר יקר מעל בני ישראל׃
10 ויתנו אתם אל שדה היוצר כאשר צוני יהוה׃
11 וישוע העמד לפני ההגמון וישאלהו ההגמון לאמר האתה הוא מלך היהודים ויאמר ישוע אתה אמרת׃
12 וידברו עליו שטנה הכהנים הגדולים והזקנים והוא לא ענה דבר׃
13 ויאמר אליו פילטוס האינך שמע כמה הם מעידים בך׃
14 ולא ענהו אף דבר אחד ויתמה ההגמון עד מאד׃
15 ומנהג ההגמון היה לפטר לעם בכל חג אסיר אחד את אשר יחפצו׃
16 ובעת ההיא היה להם אסיר ידוע ושמו בר אבא׃
17 ויהי כאשר נקהלו ויאמר אליהם פילטוס את מי תחפצו כי אפטר לכם את בר אבא או את ישוע הנקרא בשם משיח׃
18 כי ידע אשר רק מקנאה מסרו אתו׃
19 ויהי כשבתו על כסא הדין ותשלח אליו אשתו לאמר אל יהי לך דבר עם הצדיק הזה כי בעבורו עניתי הרבה היום בחלום׃
20 והכהנים הגדולים והזקנים פתו את המון העם לשאל להם את בר אבא ולאבד את ישוע׃
21 ויען ההגמון ויאמר אליהם את מי משניהם תחפצו כי אפטר לכם ויאמרו את בר אבא׃
22 ויאמר אליהם פילטוס ומה אעשה לישוע הנקרא בשם משיח ויענו כלם יצלב׃
23 ויאמר ההגמון מה אפוא הרעה אשר עשה ויוסיפו עוד צעק לאמר יצלב׃
24 ויהי כראות פילטוס כי לא יועיל מאומה ורבתה עוד המהודה ויקח מים וירחץ את ידיו לעיני העם ויאמר נקי אנכי מדם הצדיק הזה אתם תראו׃
25 ויענו כל העם ויאמרו דמו עלינו ועל בנינו׃
26 אז פטר להם את בר אבא ואת ישוע הכה בשוטים וימסר אותו להצלב׃
27 ויקחו אנשי הצבא אשר להגמון את ישוע ויביאהו אל בית המשפט ויאספו עליו את כל הגדוד׃
28 ויפשיטו אותו את בגדיו ויעטפהו מעיל שני׃
29 וישרגו קצים ויעשו עטרת וישימו על ראשו וקנה בימינו ויכרעו לפניו ויתלוצצו בו לאמר שלום לך מלך היהודים׃
30 וירקו בו ויקחו את הקנה ויכהו על ראשו׃
31 ואחרי התלוצצם בו הפשיטו אותו את המעיל וילבישהו את בגדיו ויוליכהו לצלב׃
32 ויהי בצאתם וימצאו איש קוריני ושמו שמעון ויאנסו אתו לשאת לו את צלבו׃
33 ויבאו אל המקום הנקרא גלגלתא הוא מקום גלגלת׃
34 ויתנו לו לשתות חמץ מזוג במרורה ויטעם ולא אבה לשתות׃
35 ויהי כאשר צלבו אותו ויחלקו להם את בגדיו וגורל הפילו למלאת את אשר נאמר בפי הנביא יחלקו בגדי להם ועל לבושי יפילו גורל׃
36 וישבו שמה וישמרו אותו׃
37 וישימו את דבר אשמתו כתוב ממעל לראשו זה הוא ישוע מלך היהודים׃
38 ויצלבו אתו שני פריצים אחד לימינו ואחד לשמאלו׃
39 והעברים גדפו אותו ויניעו את ראשם׃
40 ויאמרו אתה ההרס את ההיכל ובנהו בשלשת ימים הושע לנפשך ואם בן האלהים אתה רדה מן הצלב׃
41 וכן הלעיגו גם ראשי הכהנים עם הסופרים והזקנים לאמר׃
42 את אחרים הושיע ולעצמו לא יוכל להושיע אם מלך ישראל הוא ירד נא עתה מן הצלב ונאמין בו׃
43 בטח באלהים עתה יפלטהו אם חפץ בו כי אמר בן האלהים אני׃
44 וגם הפריצים הנצלבים אתו חרפהו כדברים האלה׃
45 ומשעה הששית היה חשך על כל הארץ עד השעה התשיעית׃
46 וכעת השעה התשיעית ויצעק ישוע בקול גדול אלי אלי למה שבקתני ותרגומו אלי אלי למה עזבתני׃
47 ויאמרו מקצת העמדים שם כשמעם את זאת לאמר אל אליהו הוא קורא׃
48 וימהר אחד מהם וירץ ויקח ספוג וימלא אתו חמץ וישימהו על קנה וישקהו׃
49 ושאר האנשים אמרו הניחו לו ונראה אם יבוא אליהו להושיעו׃
50 וישוע הוסיף לקרא בקול גדול ותצא רוחו׃
51 והנה נקרעה פרכת ההיכל מלמעלה למטה לשנים קרעים והארץ נרעשה והסלעים נבקעו׃
52 והקברים נפתחו ורבים מגופות הקדושים ישני אדמת עפר נעורו׃
53 ויצאו מן הקברים אחרי הקיצו ויבאו אל העיר הקדושה ויראו לרבים׃
54 ושר המאה והאנשים אשר אתו השמרים את ישוע כראותם את הרעש ואת אשר נהיתה נבהלו מאד ויאמרו אכן זה היה בן אלהים׃
55 ותהיינה שם נשים רבות הראות מרחוק אשר הלכו אחרי ישוע מן הגליל לשרתו׃
56 ובתוכן מרים המגדלית ומרים אם יעקב ויוסי ואם בני זבדי׃
57 ויהי בערב ויבא איש עשיר מן הרמתים ושמו יוסף וגם הוא היה מתלמידי ישוע׃
58 ויגש אל פילטוס לשאל את גוית ישוע ויצו פליטוס כי תנתן לו׃
59 ויקח יוסף את הגויה ויכרך אותה בסדין טהור׃
60 וישימה בקבר החדש אשר חצב לו בסלע ויגל אבן גדולה על פתח הקבר וילך לו׃
61 ומרים המגדלית ומרים האחרת היו ישבות שם ממול הקבר׃
62 ויהי ממחרת ערב השבת ויקהלו הכהנים הגדולים והפרושים אל פילטוס׃
63 ויאמרו אדנינו זכרנו כי אמר המתעה ההוא בעודנו חי מקצה שלשת ימים קום אקום׃
64 לכן צוה נא ויסכר מבוא הקבר עד היום השלישי פן יבאו תלמידיו בלילה וגנבהו ואמרו אל העם הנה קם מן המתים והיתה התרמית האחרונה רעה מן הראשונה׃
65 ויאמר אליהם פילטוס הנה לכם אנשי משמר לכו סכרוהו כדעתכם׃
66 וילכו ויסכרו את מבוא הקבר ויחתמו את האבן ויעמידו עליו את המשמר׃


הַבָּא חזור