.תנ"ך בעברית. בְּרִית חֲדָשָׁה

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מרקוםי

 

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

הַבָּא חזור

מרקוםי. הפרק 1

ראשית בשורת ישוע המשיח בן האלהים׃
2 ככתוב בנביאים הנני שלח מלאכי לפניך ופנה דרכך לפניך׃
3 קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו מסלותיו׃
4 ויהי יוחנן טבל במדבר וקורא טבילת התשובה לסליחת החטאים׃
5 ותצא אליו כל ארץ יהודה ובני ירושלים ויטבלו כלם על ידו בנהר הירדן מתודים את חטאתם׃
6 ויוחנן לבוש שער גמלים ואזור עור במתניו ואכל חגבים ודבש היער׃
7 ויקרא לאמר בוא יבא אחרי החזק ממני אשר אינני כדי לכרע ולהתיר את שרוך נעליו׃
8 אנכי טבלתי אתכם במים והוא יטבל אתכם ברוח הקדש׃
9 ויהי בימים ההם ויבא ישוע מנצרת אשר בגליל ויטבל על ידי יוחנן בירדן׃
10 ויהי אך עלה עלה מן המים וירא את השמים נבקעים והרוח כיונה ירדת עליו׃
11 ויהי קול מן השמים אתה בני ידידי אשר רצתה נפשי בו׃
12 ואחרי כן הוציאו הרוח המדברה׃
13 ויהי שם במדבר ארבעים יום והשטן נסהו ויהי עם החיות והמלאכים שרתוהו׃
14 ואחרי אשר הסגר יוחנן בא ישוע הגלילה ויקרא את בשורת מלכות האלהים לאמר׃
15 מלאה העת והגיעה מלכות האלהים שובו והאמינו בבשורה׃
16 ויהי בהתהלכו על יד ים הגליל וירא את שמעון ואת אנדרי אחי שמעון פרשים מצודה בים כי דיגים היו׃
17 ויאמר אליהם ישוע לכו אחרי ואשימכם לדיגי אנשים׃
18 ויעזבו מהר את מכמרתיהם וילכו אחריו׃
19 ויהי כעברו מעט משם וירא את יעקב בן זבדי ואת יוחנן אחיו וגם המה באניה מתקנים את המכמרות׃
20 ויקרא מהרה אליהם ויעזבו את זבדי אביהם באניה עם השכירים וילכו אחריו׃
21 ויבאו אל כפר נחום וימהר לבוא בשבת לבית הכנסת וילמד׃
22 וישתוממו על תורתו כי היה מלמדם כבעל גבורה ולא כספרים׃
23 ואיש היה בבית כנסתם אשר רוח טמאה בו ויצעק לאמר׃
24 אהה מה לנו ולך ישוע הנצרי באת להאבידנו ידעתי מי אתה קדוש האלהים׃
25 ויגער בו ישוע לאמר האלם וצא ממנו׃
26 ויסחבהו רוח הטמאה ויצעק בקול גדול ויצא ממנו׃
27 ויבהלו כלם וישאלו איש את רעהו לאמר מה זאת מה היא התורה החדשה אשר אף לרוחות הטמאה בגבורה הוא מצוה והנה שמעות לו׃
28 ויצא שמעו מהר בכל מקמות ארץ הגליל׃
29 ויהי אחרי צאתם מבית הכנסת ויבאו ביתה שמעון ואנדרי המה ויעקב ויוחנן עמם׃
30 וחמות שמעון שכבה אחוזת הקדחת וימהרו לדבר אליו עליה׃
31 ויגש ויאחז בידה ויקימה ותרף ממנה הקדחת פתאם ותשרת אותם׃
32 ויהי בערב כבוא השמש ויביאו אליו את כל החולים ואת אחוזי השדים׃
33 וכל העיר נאספו יחדו פתח הבית׃
34 וירפא רבים אשר היו חולים חליים שונים ויגרש שדים הרבה ולא נתן את השדים לדבר כי ידעהו׃
35 וישכם ממחרת בעוד לילה ויצא וילך אל מקום חרבה ויתפלל שם׃
36 וירדפו אחריו שמעון והאנשים אשר אתו׃
37 וימצאהו ויאמרו אליו הנה כלם מבקשים אותך׃
38 ויאמר אליהם נעברה מזה אל ערי הפרזות הקרבות ואקרא גם שם כי בעבור זאת יצאתי׃
39 ויהי קרא בבתי כנסיותיהם בכל הגליל ויגרש את השדים׃
40 ויבוא אליו איש מצרע ויתחנן אליו ויכרע על ברכיו ויאמר לו אם תרצה תוכל לטהרני׃
41 וירחם עליו וישלח את ידו ויגע בו ויאמר רצה אנכי טהר׃
42 עודנו מדבר והצרעת סרה ממנו ויטהר׃
43 ויגער בו וימהר להוציאו החוצה׃
44 ויאמר אליו ראה אל תספר דבר לאיש כי אם לך הראה אל הכהן והקרב על טהרתך את אשר צוה משה לעדות להם׃
45 אך הוא בצאתו החל לקרא הרבה ולהשמיע הדבר עד אשר לא יכל לבוא עוד אל עיר בגלוי כי אם היה ישב מחוץ לעיר במקמות חרבה ויבאו אליו מכל עבריו׃


הַבָּא חזור