.תנ"ך בעברית. בְּרִית חֲדָשָׁה

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מרקוםי

 

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

הַבָּא חזור

מרקוםי. הפרק 3

וישב ויבאו אל בית הכנסת ושם איש אשר ידו יבשה׃
2 ויתבוננו בו אם ירפאהו בשבת למען ימצאו עליו שטנה׃
3 ויאמר אל האיש אשר יבשה ידו קום עמד בתוך׃
4 ויאמר אליהם הנכון בשבת להיטיב או להרע להציל נפש או לאבדה ויחרישו׃
5 ויבט אליהם סביב בחמה ויתעצב על טמטום לבבם ויאמר אל האיש פשט את ידך ויפשט ידו ותרפא ותשב כאחרת׃
6 והפרושים יצאו מהרה ויתיעצו עליו עם ההורדוסיים לאבדו׃
7 וישוע סר משם עם תלמידיו אל יד הים וילכו אחריו המון עם רב מן הגליל ומיהודה׃
8 ומירושלים ומאדום ומעבר הירדן ומסביבות צור וצידון המון רב אשר שמעו את כל אשר עשה ויבאו אליו׃
9 ויאמר אל תלמידיו כי יכינו לו אניה קטנה מפני העם למען לא ילחצוהו׃
10 כי רפא לרבים עד כי התנפלו עליו כל המנגעים לנגע בו׃
11 והרוחות הטמאות כראותן אתו נפלו לפניו ותצעקנה לאמר אתה הוא בן אלהים׃
12 ויגער בהן מאד אשר לא תגלינה אותו׃
13 ויעל אל ההר ויקרא אל אשר הוא חפץ בם ויבאו אליו׃
14 וישם שנים עשר איש למען יהיו אתו ולמען ישלחם לקרא׃
15 והיה להם השלטן לרפא את התחלאים ולגרש את השדים׃
16 ויכנה את שמעון בשם פטרוס׃
17 ואת יעקב בן זבדי ואת יוחנן אחי יעקב ויכנה אתם בשם בני רגוש הוא בני רעם׃
18 ואת אנדרי ואת פילפוס ואת בר תלמי ואת מתי ואת תומא ואת יעקב בן חלפי ואת תדי ואת שמעון הקני׃
19 ואת יהודה איש קריות אשר גם מסרו׃
20 ויבאו הביתה וישב המון העם להתאסף עד כי לא יכלו אף לאכל לחם׃
21 וישמעו קרוביו ויצאו להחזיק בו כי אמרו יצא מדעתו׃
22 והסופרים אשר ירדו מירושלים אמרו כי בעל זבוב נכנס בו ועל ידי שר השדים הוא מגרש את השדים׃
23 ויקרא אותם אליו וידבר להם במשלים לאמר איך יוכל השטן לגרש השטן׃
24 ואם נחלקה ממלכה על עצמה לא תוכל לעמד הממלכה ההיא׃
25 ובית אם נחלק על עצמו לא יוכל לעמד הבית ההוא׃
26 ואם השטן יתקומם אל עצמו ונחלק לא יוכל לעמד כי בא קצו׃
27 אין איש אשר יכל לבוא לבית הגבור ולגזל את כליו אם לא יאסר בראשונה את הגבור ואחר ישסה את ביתו׃
28 אמן אמר אני לכם כי כל החטאים יסלחו לבני אדם וכל הגדופים אשר יגדפו׃
29 אך המגדף את רוח הקדש אין לו סליחה לעולם כי יאשם בעונו לנצח׃
30 כי המה אמרו רוח טמאה בו׃
31 ויבאו אמו ואחיו ויעמדו מחוץ לבית וישלחו אליו לקרא לו׃
32 והמון העם ישבו סביביו ויאמרו אליו הנה אמך ואחיך בחוץ מבקשים אותך׃
33 ויען ויאמר אליהם מי הם אמי ואחי׃
34 ויבט סביב אל הישבים סביביו ויאמר הנה אמי ואחי׃
35 כי כל אשר יעשה רצון האלהים הוא אחי ואחותי ואמי׃


הַבָּא חזור