.תנ"ך בעברית. בְּרִית חֲדָשָׁה

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

 

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

הַבָּא חזור

אל־הגלטים. הפרק 3

אהה גלטים חסרי דעת מי התעה אתכם בכשפיו משמע את האמת אחרי אשר ציר בתוככם ישוע המשיח הצלוב לנגד עיניכם׃
2 זאת לבד חפצתי ללמד מכם האם ממעשי התורה קבלתם את הרוח או משמועת האמונה׃
3 האתם סכלים כל כך אשר החלותם ברוח ועתה תכלו בבשר׃
4 הכזאת סבלתם לריק אם אמנם אך לריק׃
5 הנה המפיק לכם את הרוח ופעל בכם גבורות הכי ממעשי התורה הוא עשה אלה או משמועת האמונה׃
6 כאשר האמין אברהם באלהים ותחשב לו לצדקה׃
7 דעו אפוא כי בני האמונה בני אברהם המה׃
8 והמקרא בראתו מראש כי האלהים יצדיק את הגוים מתוך האמונה קדם לבשר את אברהם לאמר ונברכו בך כל הגוים׃
9 על כן בני האמונה יתברכו עם אברהם המאמין׃
10 כי בני מעשי התורה תחת הקללה המה שנאמר ארור אשר לא יקים את כל הדברים הכתובים בספר התורה לעשות אותם׃
11 וגלוי הוא כי על ידי התורה לא יצדק האדם לפני האלהים כי צדיק באמונתו יחיה׃
12 והתורה איננה מן האמונה כי אם אשר יעשה אתם האדם וחי בהם׃
13 המשיח פדנו מקללת התורה בהיותו לקללה בעדנו שנאמר קללת אלהים תלוי׃
14 למען אשר תבא ברכת אברהם במשיח ישוע על הגוים למען אשר נשא את הבטחת הרוח על ידי האמונה׃
15 אחי לפי דרך אדם אדבר אפלו דיתיקי של בן אדם אם מקימת היא לא יפרנה איש גם לא יוסיף עליה דבר׃
16 והנה לאברהם נאמרו ההבטחות ולזרעו ולא אמר ולזרעיך כאלו לרבים אלא כאלו ליחיד ולזרעך והוא המשיח׃
17 וזאת אני אמר כי דיתיקי אשר קימה האלהים מאז לימות המשיח לא תוכל התורה אשר באה אחרי ארבע מאות ושלשים שנה להפר אותה ולבטל את ההבטחה׃
18 כי אם תבוא הנחלה מתוך התורה לא תבוא עוד מתוך ההבטחה אבל את אברהם חנן האלהים על ידי הבטחה׃
19 אם כן התורה מה היא מפני הפשעים נוספה עד כי יבוא הזרע אשר לו ההבטחה ותושם התורה על ידי המלאכים וביד סרסר׃
20 והסרסר לא של אחד הוא אך האלהים הוא אחד׃
21 ועתה הכי התורה סתרת את הבטחות האלהים חלילה כי אלו נתנה תורה אשר בכחה להחיות אז באמת היתה הצדקה על ידי התורה׃
22 אבל הכתוב סגר את הכל ביד החטא למען תנתן ההבטחה אל המאמינים באמונת ישוע המשיח׃
23 לפני בוא האמונה היינו סגורים ונשמרים תחת התורה אלי האמונה העתידה להגלות׃
24 ובכן התורה היתה אמנת אותנו אל המשיח למען נצדק על ידי האמונה׃
25 אבל עתה אחרי אשר באה האמונה אין אנחנו עוד תחת יד האמן׃
26 כי כלכם בני אלהים אתם על ידי האמונה במשיח ישוע׃
27 כי כלכם אשר נטבלתם למשיח לבשתם את המשיח׃
28 ואין עוד לא יהודי ולא יוני לא עבד ולא בן חורין לא זכר ולא נקבה כי אתם כלכם אחד במשיח ישוע׃
29 ואם אתם למשיח הנכם זרע אברהם ונחלים כפי ההבטחה׃


הַבָּא חזור