.תנ"ך בעברית. בְּרִית חֲדָשָׁה

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

 

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

הַבָּא חזור

אל־העברים. הפרק 10

כי התורה בהיות בה צל הטבות העתידות ולא מראה עצם הדברים אין ביכלתה להשלים את הקרבים בקרבנות ההם אשר יקריבו תמיד מדי שנה בשנה׃
2 כי לולא זאת חדלו מהביאם באשר המקריבים בהטהרם פעם אחת לא היתה בהם עוד רגשת חטאים׃
3 אבל יש שם הזכרת החטאים שנה בשנה׃
4 כי דם הפרים והשעירים לא יוכל להסיר חטאים׃
5 ובעבור זאת אמר בבואו לעולם זבח ומנחה לא חפצת גוף כוננת לי׃
6 עולה וחטאה לא שאלת׃
7 אז אמרתי הנה באתי במגלת ספר כתוב עלי לעשות רצונך אלהי׃
8 אחרי אמרו למעלה זבח ומנחה עולה וחטאה לא חפצת ולא שאלת אשר יקריבו אתם על פי התורה׃
9 אז אמר הנה באתי לעשות רצונך אלהי מעביר בזה את הראשונה למען הקים את השניה׃
10 וברצון הזה מקדשים אנחנו על ידי הקרבת קרבן גוף ישוע המשיח בפעם אחת׃
11 וכל כהן עמד יום יום לשרת ומוסיף פעמים רבות להקריב אתן הקרבנות אשר לא יוכלו לעולם להעביר חטאים׃
12 אולם זה אחרי הקריבו זבח אחד על החטאים ישב עד עולם לימין האלהים׃
13 וחכה יחכה עד כי יושתו איביו הדם לרגליו׃
14 כי הוא בקרבן אחת השלים לנצח את המקדשים׃
15 ואף רוח הקדש מעיד לנו על זאת כי אחרי אמרו׃
16 זאת הברית אשר אכרת אתם אחרי הימים ההם אמר יהוה נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה׃
17 ולעונם ולחטאתם לא אזכר עוד׃
18 והנה באשר נסלחו החטאים אין עוד קרבן עליהם׃
19 ועתה אחי בהיות לנו בטחון דרך הקדש בדם ישוע׃
20 דרך חדש וחי אשר חדש לנו בפרכת היא בשרו׃
21 ובהיות לנו כהן גדול על בית אלהים׃
22 נקרבה נא בלבב שלם ובאמונה תמימה מטהרים בהזית לבבנו מרוח רעה ורחוצי בשר במים טהורים׃
23 נחזיקה בהודית התקוה בל נמוט כי נאמן המבטיח׃
24 ונתבוננה זה על זה לעורר אתנו לאהבה ולמעשים טובים׃
25 ואל נעזב את כנאיתנו כמנהג קצת אנשים כי אם נוכיח איש את אחיו וביותר בראתכם כי קרוב היום׃
26 כי אם נחטא בזדון אחרי אשר קבלנו דעת האמת לא ישאר עוד זבח קרבן לכפר על החטא׃
27 כי אם בעותי הדין העתיד ואש קנאה אשר תאכל את הצררים׃
28 הן איש כי יפר תורת משה מות ימות בלי חמלה על פי שנים עדים או שלשה׃
29 מה תחשבו כמה יגדל הענש הראוי לרמס ברגלו את בן האלהים וחשב לחל את דם הברית אשר הוא מקדש בו ומחרף את רוח החסד׃
30 כי ידענו את האמר לי נקם ושלם ועוד כי ידין יהוה עמו׃
31 מה נורא לנפל ביד אלהים חיים׃
32 אבל זכרו נא את הימים הראשונים כי אז אחרי ארו עיניכם נשאתם כבד ענוים רבים׃
33 פעם בהיותכם לראי בחרפה ותוגה פעם בהשתתף לאשר הגיע אליהם כזאת׃
34 כי הצטערתם על מוסרי וגזלת רכושכם סבלתם בשמחה מדעתכם בנפשכם שיש לכם בשמים קנין טוב ממנו וקים לעד׃
35 לכן אל תשליכו את בטחונכם כי יש לו שכר רב׃
36 כי צריכים אתם לסבלנות למען תעשו רצון אלהים ונשאתם את ההבטחה׃
37 כי עוד מעט רגע והבא יבא לא יאחר׃
38 הצדיק באמונתו יחיה ואם יסג אחור לא רצתה נפשי בו׃
39 אמנם אנחנו איננו מן הנסוגים אחור לאבדם כי אם מן המאמינים להצלת הנפש׃


הַבָּא חזור