.תנ"ך בעברית. בְּרִית חֲדָשָׁה

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

 

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

הַבָּא חזור

יוחנן. הפרק 1

בראשית היה הדבר והדבר היה את האלהים ואלהים היה הדבר׃
2 הוא היה בראשית אצל האלהים׃
3 הכל נהיה על ידו ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה׃
4 בו היו חיים והחיים היו אור בני האדם׃
5 והאור בחשך זרח והחשך לא השיגו׃
6 ויהי איש שלוח מאת האלהים ושמו יוחנן׃
7 הוא בא לעדות להעיד על האור למען יאמינו כלם על ידו׃
8 הוא לא היה האור כי אם להעיד על האור׃
9 האור האמתי המאיר לכל אדם היה בא אל העולם׃
10 בעולם היה ועל ידו נהיה העולם והעולם לא הכירו׃
11 הוא בא אל אשר לו ואשר המה לו לא קבלהו׃
12 והמקבלים אתו נתן עז למו להיות בנים לאלהים המאמינים בשמו׃
13 אשר לא מדם ולא מחפץ הבשר אף לא מחפץ גבר כי אם מאלהים נולדו׃
14 והדבר נהיה בשר וישכן בתוכנו ונחזה תפארתו כתפארת בן יחיד לאביו רב חסד ואמת׃
15 ויוחנן מעיד עליו ויקרא לאמר הנה זה הוא אשר אמרתי עליו הבא אחרי היה לפני כי קדם לי היה׃
16 וממלואו לקחנו כלנו חסד על חסד׃
17 כי התורה נתנה ביד משה והחסד והאמת באו על ידי ישוע המשיח׃
18 את האלהים לא ראה איש מעולם הבן היחיד אשר בחיק האב הוא הודיע׃
19 וזאת היא עדות יוחנן בשלח היהודים מירושלים כהנים ולוים לשאל אתו מי אתה׃
20 ויודה ולא כחש ויודה לאמר אני אינני המשיח׃
21 וישאלו אתו מי אפוא אתה האתה אליהו ויאמר אינני האתה הנביא ויען לא׃
22 ויאמרו אליו מי זה אתה למען נשיב לשלחינו דבר מה תאמר עליך׃
23 ויאמר אני קול קורא במדבר פנו דרך יהוה כאשר דבר ישעיהו הנביא׃
24 והמשלחים היו מן הפרושים׃
25 וישאלהו ויאמרו אליו מדוע אפוא מטביל אתה אם אינך המשיח או אליה או הנביא׃
26 ויען אתם יוחנן ויאמר אנכי מטביל במים ובתוככם עומד אשר לא ידעתם אתו׃
27 הוא הבא אחרי אשר היה לפני ואני נקלתי מהתיר שרוך נעליו׃
28 זאת היתה בבית עברה מעבר לירדן מקום אשר יוחנן מטביל שם׃
29 ויהי ממחרת וירא יוחנן את ישוע בא אליו ויאמר הנה שה האלהים הנשא חטאת העולם׃
30 זה הוא אשר אמרתי עליו אחרי יבא איש אשר היה לפני כי קדם לי היה׃
31 ואני לא ידעתיו כי אם בעבור יגלה בישראל באתי אני לטבל במים׃
32 ויעד יוחנן ויאמר חזיתי הרוח כדמות יונה ירדת משמים ותנח עליו׃
33 ואני לא ידעתיו אולם השלח אתי לטבל במים הוא אמר אלי את אשר תראה הרוח ירדת ונחה עליו הנה זה הוא אשר יטבל ברוח הקדש׃
34 ואני ראיתי ואעידה כי זה הוא בן האלהים׃
35 ויהי ממחרת ויסף יוחנן ויעמד ושנים מתלמידיו עמו׃
36 ויבט אל ישוע והוא מתהלך ויאמר הנה שה האלהים׃
37 ושני תלמידיו שמעו את דברו וילכו אחרי ישוע׃
38 ויפן ישוע אחריו וירא אתם הלכים אחריו ויאמר אליהם מה תבקשו ויאמרו אליו רבי פרושו מורי איפה תלין׃
39 ויאמר אליהם באו וראו ויבאו ויראו את מקום מלונו וישבו עמו ביום ההוא והעת כשעה העשירית׃
40 ואחד מן השנים אשר שמעו מאת יוחנן והלכו אחריו הוא אנדרי אחי שמעון פטרוס׃
41 הוא פגש בראשונה את שמעון אחיו ויאמר אליו את המשיח מצאנו אשר תרגומו כריסטוס׃
42 ויוליכהו אל ישוע ויהי כהביט אליו ישוע ויאמר שמעון בן יונה לך יקרא כיפא אשר תרגומו פטרוס׃
43 ויהי ממחרת ויואל ישוע לצאת הגלילה וימצא את פילפוס ויאמר אליו לך אחרי׃
44 ופילפוס היה מבית צידה עיר אנדרי ופטרוס׃
45 ויפגע פילפוס את נתנאל ויאמר אליו מצאנו אתו אשר כתב משה בספר התורה והנביאים את ישוע בן יוסף מנצרת׃
46 ויאמר אליו נתנאל המנצרת תצא לנו טובה ויאמר אליו בא וראה׃
47 וירא ישוע את נתנאל בא לקראתו ויאמר עליו הנה באמת בן ישראל אשר אין בו רמיה׃
48 ויאמר אליו נתנאל מאין ידעתני ויען ישוע ויאמר לו בטרם קרא לך פילפוס בהיותך תחת התאנה אנכי ראיתיך׃
49 ויען נתנאל ויאמר אליו רבי אתה בן אלהים אתה הוא מלך ישראל׃
50 ויען ישוע ויאמר אליו על אמרי לך כי תחת התאנה ראיתיך האמנת הנה גדלות מאלה תראה׃
51 ויאמר אליו אמן אמן אני אמר לכם מעתה תראו השמים נפתחים ומלאכי אלהים עלים וירדים על בן אלהים׃


הַבָּא חזור