.תנ"ך בעברית. בְּרִית חֲדָשָׁה

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

 

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

הַבָּא חזור

יוחנן. הפרק 15

אנכי הגפן האמתית ואבי הוא הכרם׃
2 כל שריג בי אשר איננו עשה פרי יסירנו ואשר יעשה פרי יטהרנו להרבות את פריו׃
3 אתם כעת מטהרים בעבור דברי אשר דברתי אליכם׃
4 עמדו בי ואני בכם כאשר השריג בל יעשה פרי מאליו אם לא יעמד בגפן כן גם אתם אם לא תעמדו בי׃
5 אנכי הוא הגפן ואתם השריגים העמד בי ואני בו הוא יעשה פרי לרב כי בלעדי לא תוכלון עשות מאומה׃
6 איש אשר לא יעמד בי השלך כשריג החוצה וייבש וילקטום וישליכום אל תוך האש והיה לבער׃
7 והיה אם תעמדו בי ודברי יהיו בכם ככל חפצכם תשאלו ויעשה לכם׃
8 בזאת נכבד אבי בעשותכם פרי לרב והייתם לי לתלמידים׃
9 כאשר אהבני אבי אהבתי אתכם גם אני ואתם עמדו באהבתי׃
10 אם תשמרו את מצותי תעמדו באהבתי כאשר שמרתי גם אני את מצות אבי ועמדתי באהבתו׃
11 את אלה דברתי אליכם בעבור תהיה שמחתי בכם ותמלא שמחתכם׃
12 הנה זאת מצותי כי תאהבון איש את אחיו כאשר אהבתיכם׃
13 אין לאיש אהבה יתרה מתתו את נפשו בעד ידידיו׃
14 ואתם ידידי אתם אם תעשו את אשר אני מצוה אתכם׃
15 לא אקרא לכם עוד עבדים כי העבד איננו ידע את אשר יעשה אדניו כי אם אמרתי ידידי אתם כי כל אשר שמעתי מאת אבי הודעתי אתכם׃
16 לא אתם בחרתם בי כי אם אנכי בחרתי בכם והפקדתי אתכם ללכת ולעשות פרי ופריכם יקום והיה כל אשר תשאלו מאבי בשמי יתן לכם׃
17 את אלה אני מצוה אתכם למען תאהבון איש את אחיו׃
18 אם העולם שנא אתכם דעו כי אתי שנא ראשונה׃
19 אלו מן העולם הייתם כי אז אהב העולם את אשר לו ויען כי אינכם מן העולם כי אם בחרתי אתכם מתוך העולם לכן העולם ישנא אתכם׃
20 זכרו את דברי אשר דברתי אליכם העבד איננו גדול מאדניו אם רדפו אתי גם אתכם ירדפו אם שמרו את דברי גם את דברכם ישמרו׃
21 אבל כל זאת יעשו לכם בעבור שמי כי לא ידעו את שלחי׃
22 לולא באתי ודברתי אליהם לא היה בהם חטא ועתה לא יוכלון להתנצל על חטאתם׃
23 השנא אתי ישנא גם את אבי׃
24 לולא עשיתי בתוכם את המעשים אשר איש זולתי לא עשה לא היה בהם חטא ועתה ראו וישנאו גם אתי גם את אבי׃
25 אך למלאת דבר הכתוב בתורתם שנאת חנם שנאוני׃
26 ובבוא הפרקליט אשר אשלחנו לכם מאת אבי רוח האמת היוצא מאת אבי הוא יעיד עלי׃
27 וגם אתם תעידו כי מראש הייתם עמדי׃


הַבָּא חזור