.תנ"ך בעברית. בְּרִית חֲדָשָׁה

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

 

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

חזור הַבָּא

אל־האפסיים. הפרק 5

לכן לכו בדרך האלהים כבנים חביבים׃
2 והתהלכו באהבה כאשר גם המשיח אהב אתנו והקריב את נפשו בעדנו לקרבן וזבח לאלהים לריח ניחוח׃
3 אבל זנות וכל טמאה ואהבת בצע בל יזכר ביניכם כאשר נאוה לקדשים׃
4 גם לא נבול פה ודברי סכלות ולעג אשר לא כהגן כי אם קול תודה׃
5 כי זאת ידע תדעו כי כל זנה וטמא ואהב בצע שהוא עבד אלילים אין לו חלק ונחלה במלכות המשיח והאלהים׃
6 אל ישיא איש אתכם בדברי ריק כי בגלל אלה חרון אלהים בא על בני המרי׃
7 על כן אל יהי חלקכם עמהם׃
8 כי מלפנים הייתם חשך ועתה הנכם אור באדנינו התהלכו נא כבני אור׃
9 כי פרי הרוח כל מעשי חסד וצדק ואמת׃
10 ובחנו מה הוא רצוי בעיני אדנינו׃
11 ואל תשתתפו עם מעשי החשך אשר לא יעשו פרי כי אם הוכח תוכיחו אותם׃
12 כי מה שהם עשים בסתר חרפה היא אך לספר׃
13 אבל כל זאת יגלה כשיוכח על ידי האור כי כל הנגלה אור הוא׃
14 על כן הוא אומר עורה הישן וקומה מן המתים ויאר לך המשיח׃
15 ועתה ראו והזהרו להתהלך לא ככסילים כי אם כחכמים׃
16 מוקירים העת כי הימים רעים המה׃
17 על כן אל תהיו חסרי דעת כי אם מבינים לדעת מה הוא רצון אדנינו׃
18 ואל תשתכרו מיין המביא לידי פריצות כי אם המלאו ברוח׃
19 ושיחו איש לרעהו בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות שירו וזמרו לאדני בלבבכם׃
20 והודו בכל עת על הכל לאלהים אבינו בשם אדנינו ישוע המשיח׃
21 הכנעו איש לאחיו ביראת אלהים׃
22 הנשים הכנענה לבעליכן כמו לאדנינו׃
23 כי האיש הוא ראש האשה כאשר המשיח הוא ראש העדה והוא מושיע של הגוף׃
24 אבל כאשר תכנע העדה למשיח ככה גם הנשים לבעליהן בכל דבר׃
25 האנשים אהבו את נשיכם כאשר גם המשיח אהב את העדה ויתן את נפשו בעדה׃
26 למען קדשה בדברו אחרי אשר טהרה ברחיצת המים׃
27 להקימה בכבוד לו לעדה אשר אין בה כתם וקמט וכדומה כי אם למען תהיה קדושה ותמימה׃
28 כן האנשים חיבים לאהב את נשיהם כגופם כי האהב את אשתו אהב את עצמו׃
29 כי מעולם לא שנא איש את בשרו כי אם זן ומכלכל אתו כאשר גם האדון את עדתו׃
30 כי אברי גופו אנחנו משברו ומעצמיו׃
31 על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו שניהם לבשר אחד׃
32 גדול הסוד הזה ואני מפרש אתו על המשיח ועל עדתו׃
33 ואולם גם אתם כל איש מכם יאהב את אשתו כנפשו והאשה היא תזהר ותירא את בעלה׃


חזור הַבָּא