.תנ"ך בעברית. בְּרִית חֲדָשָׁה

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

 

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

הַבָּא חזור

אל־האפסיים. הפרק 4

לכן אזהירכם אני האסור באדון להתהלך כאשר יאתה למשמרתכם אשר נקראתם לה׃
2 בכל נמיכות וענוה ובארך רוח לשאת איש את רעהו באהבה׃
3 ושקדו לשמר את אחדות הרוח באגדת השלום׃
4 גוף אחד ורוח אחד כאשר גם נקראתם בתקות משמרתכם האחת׃
5 אדון אחד אמונה אחת טבילה אחת׃
6 אל ואב אחד לכל שהוא על כל ובכל ובתוך כלכם׃
7 אבל לכל אחד ואחד ממנו נתן החסד כמדת מתנת המשיח׃
8 על כן הוא אומר עלה למרום שבה שבי ויתן מתנות לאדם׃
9 ועלה שאמר מה הוא אם לא שירד ירד מקדם לתחתיות ארץ׃
10 הירד הוא אשר גם עלה למעלה מכל השמים למען ימלא את הכל׃
11 והוא נתן את אלה שליחים ואת אלה נביאים ואת אלה מבשרים ואת אלה רעים ומלמדים׃
12 להשלים את הקדשים למעשה העבודה לבנין גוף המשיח׃
13 עד כי נגיע כלנו לאחדות האמונה ודעת בן האלהים כאיש אחד שלם לשעור קומת מלוא המשיח׃
14 ולא נהיה עוד ילדים נגרשים ונדפים בכל רוח הלמוד בתרמית בני אדם ומקשותם אשר שתו להתעות׃
15 כי אם נדבר האמת באהבה ונגדלה בכל דבר לו למשיח שהוא הראש׃
16 אשר ממנו כל הגוף בהיותו מרכב ומדבק בכל חבור השמוש כפי מדת הפעלה הנתונה לכל אבר ואבר ירבה ויגדל להשלמת בנינו באהבה׃
17 והנה זאת אני אמר ומעיד באדון כי מעתה לא תלכו עוד כיתר הגוים ההלכים בהבלי שכלם׃
18 חשכי הדעת ומוזרים לחיי אלהים מפני אולתם אשר בהם כי טח מהשכיל לבבם׃
19 אשר השמינו ויתנו את נפשם לזמה לעשות כל תועבה באהבת הבצע׃
20 ואתם לא כן למדתם את המשיח׃
21 אם אמנם אתו שמעתם ובו למדתם כפי האמת בישוע׃
22 אשר תסורו מדרכיכם הראשנים ותפשטו את האדם הישן הנשחת בתאות התרמית׃
23 ותתחדשו ברוח שכלכם׃
24 ותלבשו את האדם החדש הנברא כדמות אלהים בצדקה וקדשת האמת׃
25 על כן הסירו מכם את השקר ודברו אמת איש את רעהו כי אברים כלנו יחד איש לאיש׃
26 רגזו ואל תחטאו אל תשקע החמה על רגזכם׃
27 גם לא תתנו מקום לשטן׃
28 מי שגנב אל יסף לגנב כי אם ייגע ובידיו יעשה את הטוב למען יהיה לו לתת לאיש מחסור׃
29 כל דבר נבול לא יצא מפיכם כי אם הטוב והמועיל לבנות לפי הצרך למען יתן חן לשמעיו׃
30 ולא תעצבו את רוח הקדש של אלהים אשר נחתמתם בו אל יום הגאלה׃
31 כל מרירות וחמה ורגז וצעקה וגדוף תסירו מכם עם כל הרשעה׃
32 והיו טובים איש אל רעהו ורחמנים וסלחים איש לאחיו כאשר סלח לכם האלהים במשיח׃


הַבָּא חזור