.תנ"ך בעברית. בְּרִית חֲדָשָׁה

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

 

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

הַבָּא חזור

אל־הפיליפיים. הפרק 1

פולוס וטימותיוס עבדי המשיח ישוע אל כל הקדשים במשיח ישוע אשר הם בפילפי עם הפקידים והשמשים׃
2 חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃
3 אודה לאלהי מדי זכרי אתכם׃
4 ותמיד בכל תפלותי אתחנן בשמחה בעד כלכם׃
5 על התחברותכם אל הבשורה למן היום הראשון ועד הנה׃
6 ובטח אני כי המתחיל בכם המעשה הטוב גם יגמרנו עד יום ישוע המשיח׃
7 כאשר ראוי לי לחשב ככה על כלכם בעבור שאתי אתכם בלבבי במוסרי ובהצדיקי ובחזקי את הבשורה באשר כלכם חברי בחסד׃
8 כי האלהים לי לעד אשר לכלכם נכספתי באהבת ישוע המשיח׃
9 ועל זאת מתפלל אנכי כי תרבה ותגדל אהבתכם בהשכל ובכל דעת׃
10 למען תבחנו את המבחרות והייתם זכים ובלי מכשול עד יום המשיח׃
11 מלאים פרי הצדקה על ידי ישוע המשיח לכבוד אלהים ותהלתו׃
12 והנני מודיע אתכם אחי כי אשר מצאתני היתה אך ליתרון הבשורה׃
13 עד אשר נגלו מוסרותי במשיח בכל שער המלך ולכל הנשארים׃
14 ורב האחים באדנינו הוסיפו אמץ במוסרותי והתחזקו יותר בלבבם לדבר את הדבר בלי פחד׃
15 הן יש מגידים את המשיח מקנאה וריב ויש מגידים בכונה טובה׃
16 אלה ממריבה מגידים את המשיח לא בלב טהור כי חשבים להוסיף צרה על מוסרי׃
17 ואלה מאהבה באשר הם ידעים כי נתון אנכי להצדיק את הבשורה׃
18 אך מה בכך הלא בכל אופן אם בעלילה או באמת יגד המשיח ואני הנני שמח בזאת וגם אשמח׃
19 כי יודע אני שתהיה לי זאת לישועה בתפלתכם ובעזרת רוח ישוע המשיח׃
20 ואוחיל ואקוה שלא אבוש בכל דבר כי אם בכל בטחון כאשר מאז כן גם עתה יתגדל המשיח בגופי אם בחיי אם במותי׃
21 כי המשיח הוא חיי והמות רוח לי׃
22 אולם אם לחיות בבשר עוד יוסיף לי פרי עמלי אין לי להגיד במה אבחר׃
23 כי משוך אני מן השנים נפשי אותה להפטר ולהיות עם המשיח כי זה המבחר׃
24 אבל לעמד עוד בבשר צריך יתר בעבורכם׃
25 ואני בטח וידע כי אותר ואעמד עם כלכם יחד לאמץ אתכם ולהגדיל שמחת אמונתכם׃
26 למען תרבה על ידי תהלתכם במשיח ישוע בשובי לבוא אליכם׃
27 רק חתנהגו כראוי לבשורת המשיח למען אשמע עליכם אם בבואי לראותכם אם בהיותי רחוק כי קימים אתם ברוח אחת ועזרים אתי בנפש אחת להלחם בעד אמונת הבשורה׃
28 ואינכם חרדים מאומה מפני המתקוממים אשר זאת להם אות לאבדם ולכם לישועתכם ומאת האלהים היא׃
29 כי נתן לכם בעד המשיח לא לבד להאמין בו כי אם גם להתענות בעדו׃
30 כי גם לכם המלחמה אשר ראיתם בי ואשר עתה שמעים אתם עלי׃


הַבָּא חזור