.תנ"ך בעברית. בְּרִית חֲדָשָׁה

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

 

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

הַבָּא חזור

אל־הפיליפיים. הפרק 2

לכן אם יש תוכחה במשיח אם תנחומות האהבה אם התחברות הרוח אם רחמים וחמלה׃
2 השלימו נא את שמחתי בהיות לכם לב אחד ואהבה אחת ונפש אחת ורצון אחד׃
3 ולא תעשו דבר בדרך מריבה או כבוד שוא כי אם בשפלות רוח תחשבו איש את רעהו יותר מעצמו׃
4 כל אחד אל ידאג לאשר לו לבדו כי אם גם לאשר לחברו׃
5 כי הרוח ההיא אשר היתה במשיח תהי גם בכם׃
6 אשר אף כי היה בדמות האלהים לא חשב לו לשלל היותו שוה לאלהים׃
7 כי אם הפשיט את עצמו וילבש דמות עבד וידמה לבני אדם וימצא בתכונתו כבן אדם׃
8 וישפל את נפשו ויכנע עד מות עד מיתת הצליבה׃
9 על כן גם האלהים הגביהו מאד ויתן לו שם נעלה על כל שם׃
10 למען אשר בשם ישוע תכרע כל ברך אשר בשמים ובארץ ומתחת לארץ׃
11 וכל לשון תודה כי אדון הוא ישוע המשיח לכבוד אלהים האב׃
12 לכן חביבי כאשר שמעתם לי בכל עת כן לא לבד בהיותי עמכם כי עוד יתר עתה אשר אני רחוק מכם תיגעו בתשועת נפשתיכם ביראה וברעדה׃
13 כי האלהים הוא הפעל בכם גם לחפץ גם לפעל כפי רצונו׃
14 עשו כל דבר בלא תלנות ובלא מזמות׃
15 למען תהיו נקיים וטהורים בני אלהים לא מום בם בתוך דור עקש ופתלתל אשר תאירו ביניהם כמאורת בעולם׃
16 מחזיקים בדבר החיים לתהלה לי ביום המשיח אשר לא לחנם רצתי ולא לריק יגעתי׃
17 אבל אם גם אסך על זבח אמונתכם ועבודתה הנני שמח וגם שש עם כלכם׃
18 וככה שמחו אף אתם ושישו עמדי׃
19 וקויתי בישוע אדנינו לשלח במהרה אליכם את טימותיוס למען תנוח דעתי בהודע לי דבר מעמדכם׃
20 כי זולתו אין אתי איש כלבבי אשר בלב שלם ידאג לכם׃
21 כי כלם את אשר להם ידרשו ולא את אשר לישוע המשיח׃
22 ואותו ידעתם כי בחון הוא אשר כבן העבד את אביו כן היה אתי בעבודת הבשורה׃
23 ואתו אקוה לשלח אליכם מהר כאשר אראה מה יהיה לי׃
24 ובטחתי באדנינו אשר גם אנכי אבוא אליכם במהרה׃
25 ואחשב מן הצרך לשלח אליכם את אפפרודיטוס אחי ועזרי וחברי בצבא והוא שליחכם ומשרתי בצרכי׃
26 יען היותו נכסף לכלכם ונעצב מאד על אשר שמעתם כי חלה׃
27 אמנם חלה חלה וגם נטה למות אבל האלהים רחם עליו ולא עליו בלבד כי גם עלי רחם שלא יבוא עלי יגון על יגון׃
28 לכן מהרתי לשלחו אליכם למען תראהו ותשובו לשמוח וגם ימעט יגוני׃
29 על כן קבלהו באדנינו בכל שמחה והוקירוט אנשים כמהו׃
30 כי בעבור מעשה המשיח הגיע עד מות ותקל נפשו בעיניו למען ימלא את אשר חסרתם בשרתכם אותי׃


הַבָּא חזור