מַתָּי

מרקוםי

לוקם

יוחנן

מעשי השליחים

אל־הרומיים

הראשונה אל־הקורינתים

השנייה אל־הקורינתים

אל־הגלטים

אל־האפסיים

אל־הפיליפיים

אל־הקולומים

הראשונה אל־התסלוניקים

השנייה אל־התסלוניקים

הראשונה אל־טימותיום

השנייה אל־טימותיום

אל־טיטום

אל־פילימון

אל־העברים

יעקב

פטרום הראשונה

פטרום השנייה

יוחנן הראשונה

יוחנן השנייה

יוחנן השלישית

יהודה

התגלות